Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 11 grudnia 2017 07:51

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko PEDAGOGA

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika;

 2. posiadane kompetencje do przeprowadzania diagnozy pedagogicznej

 3. doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy z rodziną i dzieckiem;

 4. znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 7. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej ,

 2. predyspozycje osobowościowe: otwartość, komunikatywność, samodzielność, rzetelność, terminowość, kreatywność,

 3. dyspozycyjność,

 4. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków

 5. znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych podopiecznych pieczy zastępczej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych w celu określenia przyczyn niepowodzeń oraz wspierania mocnych stron;

 2. diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju podopiecznych;

 3. współpraca z Zespołem pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego;

 4. udzielanie skutecznej pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących specyficznych zmian rozwojowych, zagrożeń, potrzeb oraz zjawisk niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie powiatu;

 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy podopiecznym.

4. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV.

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 3. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

 4. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (specjalizacje, szkolenia, studia podyplomowe itp.)

 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe.

 7. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 922./

 

5. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie


6. Forma i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk, do dnia 27.12.2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie PCPR osobiście lub przesłać na powyższy adres pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko pedagoga ”.

 

7. Inne informacje

 1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 2. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną w ciągu dwóch tygodni powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Oferty kandydatów, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone i zniszczone po zakończeniu procesu naboru.

 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata

 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PCPR

 6. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor PCPR Iwona Nowakowska – tel. 87 621 15 50