Witamy w PCPR
Ogłoszenie o naborze - Psychoterapeuta PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 25 sierpnia 2017 11:00

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą!Chroń siebie i innych!”

dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

ogłasza nabór specjalisty na stanowisko:

PSYCHOTERAPEUTA

w ramach umowy cywilno-prawnej

na realizację zadania:

warsztaty: „Cyberprzemoc, stalking, bullying (przemoc bądź agresja interpersonalna)”

Termin wykonania zadania: 18.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wymagania wobec kandydata

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, psychoterapia;

 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami narażonymi na stres związany z przemocą interpersonalną ze strony partnera, opiekuna, rodzeństwa czy grupy rówieśniczej;

 • ukończone studium psychoterapii lub ukończone szkolenie specjalizacyjne dla psychoterapeutów.

Zakres wykonywanych działań na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie warsztatów w wymiarze 30 godzin dla grupy maximum 15 osobowej, które zderzają się jako osoby dorosłe z problemem cyberprzemocy, stalkingu, bullyingu wśród dzieci i młodzieży;

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru do przeprowadzenia warsztatów Cyberprzemoc, stalking, bullying (przemoc bądź agresja interpersonalna)” do dnia 08.09.2017 r. do godz. 14:00.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Miejsce publikacji:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, 24.08.2017 r.

 

 

….................., dnia..................................

(miejscowość) (data)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja............................................................., zamieszkały/a w...................................................................

(imię i nzawisko) (adres)

 

...............................................................................legitymujący/a się dowodem osobistym...........................

(seria i numer dowodu osobistego)

 

wydanym przez …..........................................................................................................................................................

 

 

niniejszym oświadczam, że:

 

 • korzystam z praw publicznych,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo skarbowe,

 

 

posiadam obywatelstwo....................................................................

 

 

…......................................................

(data i podpis)

Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017 11:04
 
Ogłoszenie o naborze - Psychoterapeuta PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 25 sierpnia 2017 10:53

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą!Chroń siebie i innych!”

dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

ogłasza nabór specjalisty na stanowisko:

PSYCHOTERAPEUTA

w ramach umowy cywilno-prawnej

na realizację zadania:

Szkolenie: „Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej”

Termin wykonania zadania: 18.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wymagania wobec kandydata

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, psychoterapia;

 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi narażonymi na stres związany z przemocą seksualną ze strony opiekuna, rodzeństwa czy grupy rówieśniczej;

 • ukończone studium psychoterapii lub ukończone szkolenie specjalizacyjne dla psychoterapeutów.

Zakres wykonywanych działań na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 7 godzin dla grupy maximum 40 osobowej, które w swojej pracy stykają się z problematyką krzywdzenia seksualnego dzieci celem przybliżenia podstawowych aspektów prawnych oraz obowiązków profesjonalistów w sytuacji krzywdzenia małoletnich.

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na przeprowadzenie szkolenia „Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” do dnia 08.09.2017 r. do godz. 14:00.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Miejsce publikacji:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, 24.08.2017 r.

 

 

….................., dnia..................................

(miejscowość) (data)

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja............................................................., zamieszkały/a w...................................................................

(imię i nzawisko) (adres)

 

...............................................................................legitymujący/a się dowodem osobistym...........................,

(seria i numer dowodu osobistego)

 

wydanym przez …..........................................................................................................................................................

 

 

niniejszym oświadczam, że:

 

 • korzystam z praw publicznych,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 

posiadam obywatelstwo....................................................................

 

 

 

…......................................................

(data i podpis)

Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017 10:59
 
Ogłoszenie o naborze - socjioterapeuta PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 25 sierpnia 2017 10:43

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą!Chroń siebie i innych!”

dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

ogłasza nabór specjalisty:

SOCJOTERAPEUTA

w ramach umowy cywilno-prawnej

od 18.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

na realizację zadania: Grupa wsparcia dla rodziców:

Wymagania wobec kandydata

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika ze specjalnością socjoterapia;

 • lub ukończone studia wyższe o innym profilu uzupełnione studiami podyplomowymi z socjoterapii;

 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami.

Zakres wykonywanych działań na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie łącznie 50 godzin zajęć socjoterapeutycznych grupowych i indywidualnych z grupą rodziców (grupa półotwarta) bezradnych w sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych, których dotknął problem przemocy w rodzinie czy uzależnienia.

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru socjoterapeuty do Grupy Wsparcia dla rodziców” do dnia 08.09.2017 r. do godz. 14:00.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Miejsce publikacji:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, 24.08.2017 r.

 

 

 

….................., dnia..................................

(miejscowość) (data)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja............................................................., zamieszkały/a w...................................................................

(imię i nzawisko) (adres)

 

...............................................................................legitymujący/a się dowodem osobistym...........................,

(seria i numer dowodu osobistego)

 

wydanym przez …..........................................................................................................................................................

 

niniejszym oświadczam, że:

 

 • korzystam z praw publicznych,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo skarbowe,

 

posiadam obywatelstwo....................................................................

 

 

 

…......................................................

(data i podpis)

Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017 10:52
 
Ogłoszenie o naborze - Psycholog, Pedagog i Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 25 sierpnia 2017 09:21

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą!Chroń siebie i innych!”

dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

ogłasza nabór specjalistów

w ramach umowy cywilno-prawnej

od 18.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

na realizację zadania: „Punkt Poradnictwa Specjalistycznego” na stanowiska:

 1. Psycholog

 2. Pedagog

 3. Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

1. Stanowisko pracy: Psycholog

Wymagania wobec kandydata

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia;

 • udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy w instytucjach/ placówkach działających na rzecz pomocy rodzinie lub w instytucjach/ placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie co najmniej 100 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie łącznie 100 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych dla rodzin i dzieci dotkniętych przemocą, w tym udzielanie konsultacji psychologicznych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;

 • prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru psychologa do Punktu Poradnictwa Specjalistycznego” do dnia 08.09.2017 r. do godz. 14:00.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Miejsce publikacji:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2. Stanowisko pracy: Pedagog

Wymagania wobec kandydata:

 • obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne;

 • udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi w placówkach lub instytucjach działających na rzecz pomocy rodzinie lub w instytucjach/ placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie co najmniej 100 godzin;

 • znajomość specyfiki pracy z dziećmi i dorosłymi doświadczającymi przemocy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie łącznie 100 godzin indywidualnych konsultacji pedagogicznych dla rodzin i dzieci dotkniętych przemocą;

 • doradztwo w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;

 • prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru pedagoga do Punktu Poradnictwa Specjalistycznego” do dnia 08.09.2017 r. do godz. 14:00.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Miejsce publikacji:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3.Stanowisko pracy: Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wymagania wobec kandydata:

 • obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie wyższe znajdujące zastosowanie w pracy związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (np. medycyna, pedagogika, praca socjalna, prawo, psychologia, resocjalizacja, socjologia);

 • zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

 • udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy z ofiarami przemocy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielenie pomocy specjalistycznej mieszkańcom Powiatu Ełckiego z zakresu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie – 100 godz.

 • prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do Punktu Poradnictwa Specjalistycznego” do dnia 08.09.2017 r. do godz. 14:00.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Miejsce publikacji:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

 

 

 

 

 

Ełk, 24.08.2017 r.

.................., dnia..................................

(miejscowość) (data)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja....................................................., zamieszkały/a w...................................................

(imię i nazwisko) (adres)

 

..........................................................legitymujący/a się dowodem osobistym....................,

(seria i numer dowodu osobistego)

 

wydanym przez …..........................................................................................................................................................

 

niniejszym oświadczam, że:

 

 • korzystam z praw publicznych,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

posiadam obywatelstwo....................................................................

 

 

 

 

…......................................................

(data i podpis)

 
„Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 23 sierpnia 2017 11:37

Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w miesiącu wrzesień 2017 r. rusza realizacja projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.


Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2017 r.


Celem głównym projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

W ramach projektu przewidziane zostały działania mające na celu wzmocnienie systemu wsparcia na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, zapobieganie dysfunkcjom społecznym wsród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie dostępności do informacji o podmiotach udzielających wsparcia ofiarom przemocy.

Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy powiatu ełckiego – dorośli oraz dzieci - ofiary przemocy i osoby zagrożone przemocą, świadkowie przemocy, osoby pracujące w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzice biologiczni, oraz zastępczy, którzy chcą nabyć dodatkowych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, uczniowie, przedstawiciele władz, sądów i ośrodków pomocy społecznej.

Projekt zakłada:

 • Utworzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego z kompleksową ofertą pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz specjalistycznej dla ofiar przemocy. Poradnictwem objęte zostaną osoby zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie, ofiary przemocy w rodzinie, opiekunowie przeżywający trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny przeżywające sytuacje kryzysowe.

  Porady w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego udzielane będą bezpłatnie;

 • Przeprowadzenie szkolenia dot. pracy z dziećmi krzywdzonymi ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej;

 • Przeprowadzenie warsztatów dot. zjawiska cyberprzemocy, stallkingu, bullyingu;

 • Zorganizowanie eventu angażującego społeczność lokalną;

 • Kolportaż plakatów, broszur dot. zjawiska przemocy oraz poradnika dla rodziców i opiekunów pn. „Dziecko w Cyberprzestrzeni – Jak ustrzec przed niebezpieczeństwem”;

 • Zorganizowanie konkursu dla młodzieży pn. „Stop Cyberprzemocy”;

 • Zorganizowanie Grupy Wsparcia dla rodziców.

Informacje o terminach i planowanych działaniach dostępne będą na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku www.pcpr.elk.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Ełckiego www.powiat.elk.pl.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 29