Witamy w PCPR
Zapytanie ofertowe - event PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 01 września 2017 10:44

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

NIP: 848-15-70-872, regon: 790675750

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji oraz poprowadzeniu eventu angażującego społeczność lokalną w ramach projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

 2. Szczegółowy opis zamówienia:

Zorganizowanie i poprowadzenie Pikniku Rodzinnego dla min. 300 uczestników (rodziców i dzieci) połączonego z promocją projektu. Piknik Rodzinny ma na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy oraz zwiększyć świadomość nt. możliwych form wsparcia ofiar oraz świadków przemocy.

 • Miejsce realizacji: Ełk, Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, Sala „Zebra”;

 • termin realizacji: 21 październik 2017 w godzinach 13:00 – 17:00;

 • ilość osób: min. 300 osób.

Wykonawca zapewnia:

 • atrakcje dla dzieci, jak również dorosłych (szczegółowy opis propozycji);
 • osobę prowadzącą piknik - konferansjera;
 • organizację konkursów dla dzieci, młodzieży oraz wspólne dla dzieci z rodzicami - łącznie ok. 5 konkursów;
 • oprawę muzyczną;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę (np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.)

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21.10.2017 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 15.09.2017 r.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.09.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena: 50%;

 • Ciekawość i rozmaitość atrakcji: 50 %.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, dnia 01.09.2017 r.

 
Nabór uczestników do projektu pt "Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!" PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 01 września 2017 06:47

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,
u. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk
informuje, iż

w związku z realizacją projektu pt „ Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

od dnia 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r. rusza nabór uczestników do projektu.


Celem projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 1. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego z kompleksową ofertą pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz specjalistycznej dla ofiar przemocy. Poradnictwem objęte zostaną osoby zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie, ofiary przemocy w rodzinie, opiekunowie przeżywający trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny przeżywające sytuacje kryzysowe.

Celem punktu jest wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu w obrębie systemu rodzinnego i środowiska lokalnego min.:

 • pomocy rodzinie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, kryzysowych;

 • pomocy dla osób nie radzących sobie z kontrolą złości;

 • wspomaganie rodziny w sytuacjach trudnych;

 • udzielanie rodzinie oraz jej poszczególnym członkom, wykazującym potrzebę wsparcia, wielozakresowej pomocy doradczej;

 • udzielanie wsparcia: emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;

 • pokierowanie do odpowiednich instytucji i placówek pomocowych;

 • podejmowanie działań zmierzających do odzyskania przez osobę i rodzinę dotkniętą przemocą/ kryzysem zdolności do samodzielnego jego rozwiązywania.

 1. Szkolenie „ Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” ( 40 osób) ; szkolenie ma na celu wzrost kompetencji uczestników w zakresie diagnozowania dzieci- ofiar przemocy oraz udzielania im pomocy. Przybliżenie podstawowych aspektów prawnych dotyczących przemocy wobec dzieci oraz obowiązków profesjonalistów w sytuacji krzywdzenia małoletnich. Ponadto szkolenie pozwoli na przybliżenie istoty zjawisk przemocy szczególnie seksualnej wobec dzieci i wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności zapobiegania tego typu sytuacjom oraz radzenia sobie z nimi.

 2. Warsztaty „ Cyberprzemoc, stalking, bullying ( przemoc bądź agresja interpersonalna)” (15 osób) ; Zajęcia dla rodziców mają na celu uświadomienie im,że cyberprzemoc, stalking i bullying często wyglądają niewinnie, jednak potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę, mającą duży wpływ na psychikę młodego człowieka. Warsztaty wskażą możliwości działań profilaktycznych i systemu reagowania rodziców w sytuacji ujawnienia aktów cyberprzemocy, stalkingu i bullyingu oraz zwiększenie świadomości rodziców dotyczących zalet i wad internetu.

  Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę o:

 • psychologicznym wizerunku dziecka- sprawcy, ofiary i świadka cyberprzemocy, stalkingu;

 • sposobach ochrony dziecka przed szkodliwymi treściami płynącymi z sieci;

 • wypracują sposoby reagowania na formy cyberprzemocy, stalkingu i bullyingu, które dotykają dziecko;

 • konsekwencjach przemocy w sieci, stalkingu i przemocy rówieśniczej;

 • jak zachowuje się i jak powinna zachować się ofiara cybrprzemocy, stalkingu i bullying'u i gdzie można szukać pomocy;

 • jak powinni zachować się rodzice w sytuacji związanej ze stwierdzeniem, że dziecko jest ofiarą przemocy;

 • jak zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą przemocy.

 1. Grupa wsparcia dla rodziców (15 osób, grupa półotwarta) : celem prowadzonych zajęć jest nauka nowych sposobów radzenia sobie z sytuacją kryzysową ( minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach, podnoszenie poczucia własnej wartości, poprawa funkcjonowania w rolach społecznym, rozwiązania relacji z przemocą). Wsparcie opierać się będzie na rozwoju i wzmocnieniu popranej komunikacji pomiędzy członkami rodziny. Zajęcia poruszą również kwestię zagrożeń związanych z dezintegracją więzi rodzinnych, uzależnień od alkoholu i środków odurzających oraz współuzależnienia, zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży, pracy nad rozwojem własnych zainteresowań, wzmacniania wiary we własne możliwości, budowania pozytywnego wizerunku, trudności szkolnych dzieci i młodzieży, konfliktu pokoleń, zachęcania dziecka do samodzielności i współpracy, roli telewizji i internetu we współczesnym świecie.

  Program grupy wsparcia dla rodziców obejmuję wiedzę z zakresu:

 • prawidłowych postaw wychowawczych;

 • umiejętności społecznych;

 • systemu stosowania nagród i kar;

 • prawidłowego pełnienia ról społecznych.

Do udziału w poszczególnych zajęciach mogą zostać zakwalifikowane osoby:

 • Dorosłe osoby ofiary przemocy i osoby zagrożone przemocą;

 • sprawcy przemocy ;

 • świadkowie przemocy;

 • osoby nie radzące sobie z w sytuacjach kryzysowych;

 • rodzice biologiczni, zastępczy, którzy chcą nabyć kompetencji wychowawczych;

 • przedstawiciele władz, sądów i ośrodków pomocy społecznej;

 • osoby pracujące w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, pracownicy socjalni, kuratorzy, służba zdrowia, pracownicy organizacji pozarządowych.

Udział w zajęciach jest

BEZPŁATNY


Celem zgłoszenia się do udziału w zajęciach zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. Piłsudskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -13.00 pokój nr 4. Dodatkowych informacji udziela również telefonicznie Pani Katarzyna Matysiak pod nr telefonu (87) 621-15-50.

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pt. „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” i realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w zajęciach

  …..............................................................................................................................................

 2. W razie konieczności zrezygnowania z udziału w projekcie, zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ze wskazaniem uzasadnienia.

Jednocześnie oświadczam, że:

 1. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 2. W przypadku mojej rezygnacji z projektu w trakcie trwania wybranej przeze mnie formy wsparcia, zobowiązuję się do zwrotu wszystkich otrzymanych od realizatorów projektu materiałów dydaktycznych.

 3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie danych osobowych do celów projektu.

 4. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

*) Niepotrzebne skreślić

 

 

.....................................................................................
(data i podpis uczestnika projektu)

 
Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 01 września 2017 06:33

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

NIP: 848-15-70-872, regon: 790675750

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu logo projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”, projektu graficznego plakatów, ulotek i broszur oraz ich druk. Wykonanie gadżetów i druk poradnika. Projekt „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  Wykonanie logo projektu

  1 szt.

  Projekt graficzny i druk plakatów A2 i B2

  100 szt. (po 50 szt. każdego formatu)

  B2 papier kredowy błyszczący (gramatura 130g/m2 lub 200 g/m2

  A2 papier kredowy błyszczący (gramatura 130g/m2 lub 200 g/m2)

  Projekt graficzny i druk broszur informacyjnych DL

  130 g/m2 – błysk 2500 szt.

  Wykonanie gadżetów z logo projektu i tytułem projektu:

  długopisy

  100 szt.

  naklejki

  100 szt.

  Balony na patyku

  1000 szt.

  Druk poradnika A5 pn. „Dziecko w cyberprzestrzeni – jak ustrzec przed niebezpieczeństwem”

  200 szt.

 1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w pliku word.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę ( np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 • logo, plakaty, broszury, gadżety do 29.09.2017 r.

 • poradnik do 12.12.2017 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 13.09.2017 r.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.09.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena : 100%

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, dnia 30.08.2017 r.

 
Zapytanie ofertowe - materiały biurowe PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 01 września 2017 06:14

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

NIP: 848-15-70-872, regon: 790675750

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku materiałów biurowych oraz edukacyjnych w ramach projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”, Projekt „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  Segregator A4 - 7 cm

  15 szt. ( w tym 5 niebieskie, 5 żółtych i 5 fioletowych)

Segregator A4 5 cm

   

  15 szt. ( w tym 5 niebieskich, 5 czarnych, 5 fioletowych)

  Papier do drukarki A4 – gramatura: 80 g/m²

  10 ryz

  Koszulki A4

  5 opakowań

Skoroszyt A4 PP z euro perforacją i papierową wsuwką

  100 szt.

Długopis Uni -Ball niebieski

  10 sztuk

Arkusze papieru kolorowego A4 160 g/m²

  5 szt. ( kolor pastelowy – kość słoniowa 3 szt. oraz kolor łososiowy

Bloczek samoprzylepny 75x75

  20 szt. - kolorowe

Zakładki indeksujące kolorowe 20x50

  20 szt.

Blok biurowy A4 ( 50 kartek)

  55 szt.

Skoroszyt oczkowy A4

  100 szt.

Taśma samoprzylepna dwustronna

  8 szt.

Magnesy do tablicy 30 mm – kolorowe

  10 sztuk.

Markery do tablic suchościeralne

  2 szt (kolor czarny i niebieski)

Zakreślacze - zestaw

  10 opakowań

Cienkopis – zestaw po 4 szt.

  10 opakowań

Marker czarny ścięty

  10 szt.

Markery kolorowe wodoodporne fluo

  10 szt.

Klipsy do papieru 19 mm

  2 opakowania

Nożyczki

  5 szt.

Teczki kolorowe A4 z gumką

  10 szt.

Zszywacz

  2

Tablica suchościeralna magnetyczna ( wymiary: 120 cm x 90 cm) + czyścik magnetyczny do tablic.

  1

Flipchart (wymiary: 72 cm x 103 cm; podstawa jezdna kółka z hamulcami z regulacją wysokości) + blok do flipchartu gładki

  1

Krzesła konferencyjne z ramą chromowaną

  15 szt.

Tonery do kolorowej drukarki (zamienniki)-

color laser jet PRO MFP M476DW

  4 szt.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę (np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.09.2017 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 18.09.2017 r.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.09.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  Cena: 100%

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, dnia 30.08.2017 r.

 
OGŁOSZENIE - kandydaci na rodziny zastępcze PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
wtorek, 29 sierpnia 2017 11:29

OGŁOSZENIE!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny;

 • nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;

 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych;

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Opieka zastępcza może być powierzona osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnienie przestępstwa. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodów.

Wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne określone Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie piezy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem.

 

Osoby chętne do tworzenia rodzin zastępczych w celu uzyskania dokładnych informacji na temat wszelkich procedur proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, tel. (87) 621-15-50

 

Przemyśl to, podejmij decyzję....i daj dziecku miłość i dom!

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 29