Witamy w PCPR
Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonego naboru na stanowisko pedagoga PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 25 września 2017 08:37

OGŁOSZENIE O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko pedagoga wybrano Panią Renatę Luty.


/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

 
Zapytanie ofertowe - spot reklamowy PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
wtorek, 19 września 2017 10:47

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

NIP: 848-15-70-872, regon: 790675750

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na umieszczeniu spotu reklamowego na dwóch telebimach.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie:

Emisja:

Powtarzalność wyświetlenia informacji

Długość wyświetlenia informacji

Grafika

Informacja o pikniku rodzinnym

07.10.2017 r.-

22.10.2017 r.

300 dobę

15 sekund

Wykonanie informacji graficznej przez oferenta

Informacja o Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego

07.10.2017 r.-

 

300 na dobę

15 sekund

Wykonanie informacji graficznej przez oferenta

Plakat

23.10.2017 r.-

23.11.2017 r.

300 na dobę

15 sekund

Plakat będzie zapewniony przez Zamawiającego

 1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w pliku word.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę (np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 • kampania od 07.10.2017 r. do 23.11.2017 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 26.09.2017 r.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.09.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena : 100%

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, dnia 19.09.2017 r.

 
Ogłoszenie o naborze na przeprowadzenie warsztatów PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 18 września 2017 13:07

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

 

w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą!Chroń siebie i innych!”

dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

ogłasza nabór specjalisty:

w ramach umowy cywilno-prawnej

 

na przeprowadzenie warsztatów:

„Cyberprzemoc, stalking, bullying (przemoc bądź agresja interpersonalna)”

 

Termin wykonania zadania: 25.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

 1. Wymagania wobec kandydata

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, psychoterapia;

 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami narażonymi na stres związany z przemocą interpersonalną.

 

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie warsztatów w wymiarze 30 godzin dla grupy maximum 15 osobowej, które zderzają się jako osoby dorosłe z problemem cyberprzemocy, stalkingu, bullyingu wśród dzieci i młodzieży;

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

 1. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

   

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru do przeprowadzenia warsztatów Cyberprzemoc, stalking, bullying (przemoc bądź agresja interpersonalna)” do dnia 22.09.2017 r. do godz. 12:00.

 

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Miejsce publikacji:

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

 

Ełk, 18.09.2017 r.

 

 

….................., dnia..................................

(miejscowość) (data)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja............................................................., zamieszkały/a w...................................................................

(imię i nzawisko) (adres)

 

...............................................................................legitymujący/a się dowodem osobistym...........................,

(seria i numer dowodu osobistego)

 

wydanym przez …..........................................................................................................................................................

 

 

niniejszym oświadczam, że:

 

 • korzystam z praw publicznych,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo skarbowe,

 

 

posiadam obywatelstwo....................................................................

 

 

 

 

 

…......................................................

(data i podpis)

Poprawiony: poniedziałek, 18 września 2017 13:10
 
Ogłoszenie o naborze na przeprowadzenie szkolenia PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 18 września 2017 12:59

OGŁOSZENIE O NABORZE


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

 

w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą!Chroń siebie i innych!”

dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

 

ogłasza nabór specjalisty:

w ramach umowy cywilno-prawnej

 

do przeprowadzenia szkolenia:

 

„Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej”

 

Termin wykonania zadania: 25.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 1. Wymagania wobec kandydata

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, psychoterapia;

 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi narażonymi na stres związany z przemocą seksualną ze strony opiekuna, rodzeństwa czy grupy rówieśniczej;

   

   

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 7 godzin dla grupy maximum 40 osobowej, które w swojej pracy stykają się z problematyką krzywdzenia seksualnego dzieci celem przybliżenia podstawowych aspektów prawnych oraz obowiązków profesjonalistów w sytuacji krzywdzenia małoletnich.

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

   

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na przeprowadzenie szkolenia „Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” do dnia 22.09.2017 r. do godz. 12:00.

 

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Miejsce publikacji:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

 

Ełk, 18.09.2017 r.

 

 


 

….................., dnia..................................

(miejscowość) (data)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja............................................................., zamieszkały/a w...................................................................

(imię i nzawisko) (adres)

 

...............................................................................legitymujący/a się dowodem osobistym...........................,

(seria i numer dowodu osobistego)

 

wydanym przez …..........................................................................................................................................................

 

 

niniejszym oświadczam, że:

 

 • korzystam z praw publicznych,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 

posiadam obywatelstwo....................................................................

 

 

 

 

 

…......................................................

(data i podpis)

 
PFRON Aktywny samorząd PDF Drukuj
czwartek, 07 września 2017 10:20

 

Uwaga!

Moduł II pilotażowy program „Aktywny samorządPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku realizujące pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2017 roku przypomina, iż w terminie od 04 września 2017 r. do 10 października 2017r. będzie odbywał się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dotyczy roku akademickiego 2017/2018).

 

Druk wniosku Moduł II

Załącznik nr. 1

Załącznik nr.2

Poprawiony: czwartek, 14 września 2017 07:10
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 29