Witamy w PCPR
Konferencja "Wspólna Sprawa - Wspólne Rozwiązania" PDF Drukuj
środa, 31 sierpnia 2011 09:30

E?ckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagro?onych Marginalizacj? “OSTOJA”

wraz z partnerami projektu:

  • Miejskim O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w E?ku
  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku
  • Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w E?ku

zapraszaj? na konferencj?

“Wspólna Sprawa - Wspólne Rozwi?zania” pod Patronatem Starosty E?ckiego i Patronatem Medialnym Radia 5.

Konferencja skierowana jest do pracowników s?u?b spo?ecznych.

Konferencja odb?dzie si? w dniu 22.09.2011 r. w godz. 10.00 - 14.00 w E?ku, and ul. Sikorskiego 5A (sala konferencyjna nr 30).

Więcej…
 
Komputer dla Homera PDF Drukuj
czwartek, 18 sierpnia 2011 06:57

Starosta E?cki informuje, order i? od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r. Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu sprz?tu komputerowego, pilule oprogramowania, viagra dosage sprz?tu elektronicznego i urz?dze? brajlowskich ze ?rodków PFRON w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce programu, jak równie? formularze wraz z niezb?dnymi za??cznikami dost?pne s? na stronie Funduszu www.pfron.org.pl oraz w Oddzia?ach PFRON.

Druki wniosków mo?na równie? uzyska? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku przy ul. Pi?sudskiego 5, pok. 3.

Wnioski nale?y sk?ada? w Pa?stwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych Oddzia? Warmi?sko-Mazurski, ul. A. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn.

Więcej…
 
„Zostań sprawnym żeglarzem” PDF Drukuj
czwartek, 07 lipca 2011 09:12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje osoby niepe?nosprawne o mo?liwo?ci wzi?cia udzia?u w bezp?atnych warsztatach ?eglarskich. W ramach realizacji w/w zadania planuje si? przeprowadzenie 14 - dniowych grupowych i indywidualnych zaj?? ?eglarskich dla osób niepe?nosprawnych, shop w terminie od 18 do 31 sierpnia 2011 r., malady podczas których uczestnicy przy pomocy instruktorów przejd? wszechstronne i ró?norodne przeszkolenie ?eglarskie (teoretyczne i praktyczne), przygotowuj?ce do prowadzenia jachtu ?aglowego i motorowego, co umo?liwi im nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Bli?szych informacji udzieli Zespó? ds. Osób Niepe?nosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku pod nr tel. 087 621 15 50.

 
Doradca ds. osób niepełnosprawnych PDF Drukuj
czwartek, 07 lipca 2011 09:07

W ramach realizacji projektu systemowego pn. “Aktywizacja zawodowa i integracja spo?eczna bezrobotnych osób w powiecie e?ckim” utworzony zosta? etat doradcy do spraw osób niepe?nosprawnych, ailment który wspó?finansowany jest przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

G?ównym zadaniem doradcy jest wskazanie gdzie i w jaki sposób niepe?nosprawni mog? uzyska? pomoc finansow? czy rzeczow?, cost na jak? liczy? mog? edukacj?, cialis opiek? medyczn?, rozrywki, co gwarantuje im Kodeks Pracy, jakie formy wsparcia maj? do dyspozycji w mie?cie. Dowiedzie? si? mo?na m.in. jak uzyska? legitymacj? uprawniaj?c? do zni?ek przy przejazdach kolej? czy komunikacj? miejsk?, gdzie s? szko?y, przedszkola integracyjne czy poradnie psychologiczne przeznaczone dla niepe?nosprawnych dzieci, jak skorzysta? z turnusów rehabilitacyjnych czy sanatorium i czym to si? ró?ni.

Więcej…
 
Dodatkowe środki PFRON PDF Drukuj
czwartek, 07 lipca 2011 08:57

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, online i? otrzyma?o dodatkowe ?rodki finansowe z Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych w wysoko?ci 123.409 z? na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji spo?ecznej.

Otrzymane ?rodki zostan? przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie:

  • przedmiotów ortopedycznych i ?rodków pomocniczych,
  • zakupu sprz?tu rehabilitacyjnego,
  • likwidacj? barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu si?,
  • do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i m?odzie?y do 26 roku ?ycia.

Pami?ta? nale?y przy tym, i? w 2011 r. mo?na skorzysta? tylko z jednej formy wsparcia.
W zwi?zku z powy?szym serdecznie zapraszamy osoby niepe?nosprawne do sk?adania wniosków o dofinansowania ze ?rodków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku.

 
« pierwszapoprzednia212223242526272829następnaostatnia »

Strona 29 z 29