Dział ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie Drukuj

Dział ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie

 

 • Małgorzata Sadowska - kierownik
 • Ewelina Gronek - pracownik socjalny
 • Żaneta Micielica - pracownik socjalny
 • Dorota Iwaszko - pracownik administracyjny
 • Paulina Mońko - pracownik administracyjny
 • Renata Luty - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Marta Narewska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Katarzyna Matysiak - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Justyna Podsiadła - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku świadczy poradnictwo specjalistyczne dla wszystkich mieszkańców powiatu:

 • Robert Bezdziecki - psycholog - dyżury: pn. 8.00-15.00, wt. i śr. 12.00-15.00, czw. 10.00-17.00, pt. 8.00-13.00
 • Renata Luty - pedagog - dyżury: wt. i czw. 15.30-17.30
 • Olga Andrzejewska - Florczuk - prawnik - dyżury: wt. i czw. 7.00-15.00

1. Do zadań Zespołu ds pieczy zastępczej należy:

1) zapewnianie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców;
2) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej w celu pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz rodzinnego domu dziecka;
3) prowadzenie naboru kandydatów do do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
5) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka oraz do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
6) kwalifikowanie osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych;
7) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w tym wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym;
9) dokonywanie okresowej sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
10) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
11) organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki.
12) opracowywanie trzyletnich powielonych programów do spraw pieczy zastępczej.

2. Do zadań Zespołu ds. Pomocy Instytucjonalnej i Świadczeń należy:

1) wydawanie skierowań małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
2) wydawanie skierowań do Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
3) przygotowywanie porozumień w zakresie umieszczania małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz planowanie środków finansowych na realizacje zadań związanych z umieszczeniem małoletnich w rodzinach zastępczych i placówkach na terenie innych powiatów;
4) przygotowywanie porozumień z samorządami gmin w zakresie ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w opiece zastępczej; udzielanie pomocy finansowej na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
5) udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem oraz pomocy finansowej usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
6) planowanie środków finansowych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych oraz z usamodzielnieniem wychowanków rodzin zastępczych oraz z usamodzielnianiem wychowanków rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych; ustalanie odpłatności oraz zwolnienia z odpłatności rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i placówkach;
7) udzielanie pomocy w formie poradnictwa ofiarom przemocy domowej;
8) realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy;
9) sporządzanie sprawozdań finansowych z udzielonej pomocy rodzinom i wychowankom, wniosków na Zarząd w zakresie dotyczącym pracy działu, obsługa systemu informatycznego Pomost;
10) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
11) opracowywanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

3. Do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy:

1) przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodziny jako systemu realizacji miedzy jej członkami,
2) powstrzymanie patologicznych zjawisk uszkadzających funkcjonowanie rodziny np. przemoc, nadużywanie alkoholu;
3) przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej,
4) zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte kryzysem, poprzez usunięcie zagrożenia lub izolację,
5) pomoc rodzinie, integrowanie zmian zachodzących u jej członków.
6) diagnoza sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie, by zapewnić im kompleksową pomoc.