Drukuj

Zespół Administracyjny

 • Barbara Palczewska - Księgowa
 • Ewelina Gutowska - Sekretariat

Do zadań zespołu ds. administracyjnych należą sprawy kompleksowego planowanie budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym, analizowanie sprawozdawczości i jego realizacji, obsługi finansowo - księgowej i gospodarczej PCPR, a w szczególności:

 1. koordynacja prac w zakresie opracowywania budżetu, koordynacja prac planistycznych;
 2. wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetu, przekazywanie środków podległym dysponentom, sporządzanie wymaganych sprawozdań z wykonania budżetu, środków pozabudżetowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych;
 3. dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu realizacji dochodów i wydatków budżetowych przez podległe jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 4. obsługa finansowo - księgowa w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych;
 5. gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz współpraca i współdziałanie  w tym zakresie z pozostałymi zespołami PCPR;
 6. miesięczne rozliczanie faktur;
 7. planowanie i realizacja inwestycji, remontów oraz zakupów inwestycyjnych i opracowywanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 8. organizowanie sporządzania, obiegu i archiwizowanie dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji wynikających z kosztów wykonywania zadań;
 9. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikających z kosztów wykonywania zadań;
 10. sporządzanie sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozeznanie osób mających odpowiedzialności za to mienie;
 11. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne;
 12. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na wykonaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zwieranych przez jednostkę, postrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnieniu terminowego ściągania należności o dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 13. opracowywanie projektów  przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenie rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenie i rozliczania inwentaryzacji;
 14. kontrola legalności dokumentów dotyczących  wykonywania  budżetu oraz ich zmian;
 15. opracowywanie zbiorowych sprawozdań finansowych w wykonywaniu budżetu oraz ich zmian;
 16. opracowywanie zbiorowych sprawozdań finansowych w wykonywaniu budżetu i analiz;
 17. diagnozowanie i opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych wspólnie z samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi;
 18. monitorowanie i składanie corocznych sprawozdań z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych do 30 marca każdego roku za rok poprzedni;
 19. zapewnienie szkolenia i doskonalenia  zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 20. sporządzanie analiz i sprawozdań;
 21. udzielanie mieszkańcom informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej;
 22. obsługa administracyjna Centrum.