Drukuj

Wykaz instytucji, medications placówek i organizacji pozarz?dowych ?wiadcz?cych pomoc rodzinie i osobom niepe?nosprawnym dzia?aj?cych na terenie powiatu e?ckiego


 1. E?ckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagro?onych Marginalizacj? „OSTOJA”
  E?k, ul. Ko?ciuszki 33,
 2. Fundacja Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparaskopowej
  E?k, ul. Ogrodowa 37, tel. 512 432 205,
 3. Fundacja Zapobiegania Niepe?nosprawno?ci i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w E?ku „Reha-Vitae”
  E?k, ul. Baranki 24, tel. 87 620 95 37,
 4. Katolickie Stowarzyszenie Niepe?nosprawnych Diecezji E?ckiej
  E?k, ul. Kolejowa 31, tel. 87 610 44 66,
 5. Polski Zwi?zek Niewidomych Okr?g Warmi?sko - Mazurski, Ko?o w E?ku
  E?k, ul. Ma?eckich 2/7, tel. 87 610 98 74,
 6. Warmi?sko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na stwardnienie rozsiane z/s w E?ku
  E?k, ul. Wawelska 27/23, tel. 87 610 10 27,
 7. Stowarzyszenie „ONKOLUDKI” z/s w E?ku
  E?k, ul. Chopina 14/10, tel. 606 505 280,
 8. Stowarzyszenie ADELFI
  E?k, ul. Armii Krajowej 6/9, tel. 698 673 496,
 9. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M?odzie?y Niepe?nosprawnej „NASZYM DZIECIOM”
  E?k, ul. Kajki 8,
 10. Stowarzyszenie „Kormoran” Na Rzecz Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 8 Specjalnej w E?ku
  ul. Grajewska 16a, tel. 87 610 37 42,
 11. Caritas Diecezji E?ckiej
  E?k, ul. 3 Maja 10, tel. 87 629 02 60,
 12. Fundacja „Pod Pr?d”
  E?k, ul. Gizewiusza 2/38, tel. 509 338 258,
 13. Katolicki O?rodek Adopcyjno - Opieku?czy Diecezji E?ckiej
  E?k, ul. Wojska Polskiego 45, tel. 87 621 38 25,
 14. Ogólnopolski Zwi?zek Bezrobotnych w E?ku
  E?k, ul. Orzeszkowej 3/1u, tel. 87 621 20 93,
 15. Stowarzyszenie Dom dla Osób Bezdomnych MONAR-MARKOT
  E?k, ul. Ko?ciuszki 19, tel. 87 562 55 78,
 16. Stowarzyszenie Rodzina Rodzin
  E?k, ul. Grota Roweckiego 2/46, tel. 605 075 295,
 17. Stowarzyszenie Przyjació? „Amazonki”
  E?k, ul. Konopnickiej 1, tel. 87 620 73 20, 507 077 348,
 18. Stowarzyszenie Przyjació? Osób Niepe?nosprawnych „Przysta?” przy DPS w Nowej Wsi E?ckiej
  Nowa Wie? E?cka, ul. Lipowa 1, tel. 87 619 74 90,
 19. Polski Zwi?zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarz?d rejonowy w E?ku
  E?k, ul. Armii Krajowej 31/10u, tel. 87 732 80 42,