Ogłoszenia i zapytania ofertowe Drukuj
Og?oszenie - prowadzenie zaj?? korekcyjno-edukacyjnych

Protokó? z przeprowadzonego Rozpoznania Cenowego ZO6/2014Og?oszenie o naborze 21.08.2014: - prowadzenie warsztatów - psychoedukacja na temat PTSD;
Wynik naboru protokó? z przeprowadzonego naboru Warsztaty - psychoedukacja na temat PTSD

 - Psycholog i prawnik w "Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego"
Wynik naboru protokó? z przeprowadzonego naboru "Punkt Poradnictwa Specjalistycznego"
Dot. naboru ofert na realizacj?us?ugi 20.08.2014: - Szkolenie "jak reagowa? w sytuacjach zagro?enia, order radzenie sobie z konfliktem" - Szkolenie s?u?b instytucji "pierwszego kontaktu" z przypadkami przemocy w rodzinie

Dot. naborów 20.08.2014: - Specjalistów do Punktu Poradnictwa Specjalistycznego - Warsztatów "psychoedukacja na temat PTSD", unhealthy "Ustalanie granic w wychowywaniu dziecka"
protoko?y dot. zapyta? ofertowych 20.08.2014: - Sprz?t biurowy; - Organizacja Eventu; - Materia?y Biurowe

 

 


 

Zapytanie ofertowe na sprz?t biurowy

 

 


 

Zapytanie ofertowe

 

 


 

Protokó? z przeprowadzonego rozpoznania cenowego

 

 


 

Realizacja projektu "Zrozumiesz siebie - pokonasz problemy" Nabór na stanowiska Psycholog, illness Prawnik, Specjalista ds. przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie, specjalista pracy socjalnej - og?oszenie z dnia 25.07.2014 r.

 


 

Zaproszenie do sk?adania ofert na organizacj? i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zast?pcze

 

Og?oszenie o wybborze oferty


 

Og?oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do prowadzenia zaj?? korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy - z dnia 21.01.2014 r.

Wyniki naboru - 3.02.2014 r.


Og?oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Doradca ds. osób niepe?nosprawnych - 8.01.2014 r.

 

Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na wolne stanowisko urz?dnicze - Doradca ds. osób niepe?nosprawnych - 23.01.2014 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urz?dnicze - 29.01.2014 r.


Og?oszenie o naborze na stanowisko - Koordynator rodzinnej pieczy zast?pczej - og?oszenie z dnia 17.12.2013 r.

Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne w og?oszeniu na stanowisko “Koordynator rodzinnej pieczy zast?pczej” - 3.01.2014 r.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Koordynator rodzinnej pieczy zast?pczej" - 10.01.2014 r.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urz?dnicze w ?rodowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej - G?ówny ksi?gowy


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urz?dnicze w??rodowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej - inspektor ds. kadr i p?ac


 

 

Og?oszenie o zamówieniu pracownik administracyjno - biurowy
- SIWZ
- za??czniki do SIWZ

Og?oszenie o wyborze oferty


 

Og?oszenie o zamówieniu prawo jazdy kat.C + kwalifikacja wst?pna do prawa jazdy kat. C
- SIWZ
- za??czniki do SIWZ

Og?oszenie o wyborze oferty

 


 

Og?oszenie o wyniku konkursu na realizacj? zadania z zakresu pomocy spo?ecznej polegaj?cego na prowadzeniu ?rodowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych intelektualnie - 5.12.2013 r.

Og?oszenie o wyniku konkursu na realizacj? zadania z zakresu pomocy spo?ecznej polegaj?cego na prowadzeniu Domu Pomocy Spo?ecznej dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych intelektualnie - 5.12.2013 r.

 


Informacja z otwartego konkursu ofert na realizacj? zadania z zakresu pomocy spo?ecznej polegaj?cego na prowadzeniu ?rodowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych intelektualnie - 3.12.2013 r.

 

Informacja z otwartego konkursu ofert na realizacj? zadania z zakresu pomocy spo?ecznej polegaj?cego na prowadzeniu Domu Pomocy Spo?ecznej dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych intelektualnie - 3.12.2013 r.

 

 


 

Og?oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj? zadania z zakresu pomocy spo?ecznej polegaj?cego na prowadzeniu ?rodowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych intelektualnie - 7.11.2013 r.

 

Og?oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj? zadania z zakresu pomocy spo?ecznej polegaj?cego na prowadzeniu Domu Pomocy Spo?ecznej dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych intelektualnie -7.11.2013 r.

 


 

 

 

Og?oszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urz?dnicze Inspektor ds. kadr i p?ac w??rodowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej
Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko Inspektor ds. kadr i p?ac - 27.11.2013 r.

Og?oszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urz?dnicze G?ówny ksi?gowy w??rodowiskowym Domu Samopomocy w?Nowej Wsi E?ckiej
Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko G?ówny ksi?gowy - 27.11.2013 r.


 

Og?oszenie o zamówieniu barman-kelner

- SIWZ
- za??czniki do SIWZ
- og?oszenie o wyborze oferty

 

 


 

Og?oszenie o zamówieniu operator koparko-?adowarki

- SIWZ
- za??czniki do SIWZ
- zmiana SIWZ
- og?oszenie o wyborze oferty

 

 List referencyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej

 

Og?oszenie – “Pomocna d?o?” – program reintegracji spo?ecznej i wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin realizowany w ramach programu “Oparcie spo?eczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” wspó?finansowanego z dotacji otrzymanej otrzymanej od Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej

 


 

Propozycja obj?cia opiek? osób niesamodzielnych, chorych, niepe?nosprawnych oraz dotkni?tych problemem przemocy w rodzinie

Spo?eczna Krajowa Sie? Ratunkowa – jej rola i zadania

 


 

 

Og?oszenie - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR rozpocz??a realizacj? projektu “Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”, który jest skierowany do osób niepe?nosprawnych

 


 

Zarz?dzenie nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie powo?ania Zespo?u do spraw oceny rodziny zast?pczej

 


Zarz?dzenie nr 1/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu dotycz?cego zasad przyznawania ?wiadcze? zgodnie z ustaw? z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej


Og?oszenie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów do prowadzenia zaj?? korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy


Uchwa?a nr XXVI.266.2012 Rady Powiatu E?ckiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie okre?lenia szczegó?owych warunków umorzenia w ca?o?ci lub w cz??ci, ??cznie z odsetkami, odroczenia terminu p?atno?ci, roz?o?enia na raty lub odst?powania od ustalenia op?aty za pobyt dziecka w pieczy zast?pczej

 


 

 

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, Asystent osoby niepe?nosprawnej ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej


Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, Fizjoterapeuta ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej w wymiarze 1/2 etatu


Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, Pracownik socjalny ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej w wymiarze 1/2 etatu


Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, Dyrektor ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej


Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, Instruktor terapii zaj?ciowej ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej w wymiarze 1/2 etatu - 1


Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, Instruktor terapii zaj?ciowej ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej w wymiarze 1/2 etatu - 2


Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, Instruktor terapii zaj?ciowej ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej w wymiarze 1/2 etatu - 3


Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, Instruktor terapii zaj?ciowej ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej w wymiarze 1/2 etatu - 4


Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, Instruktor terapii zaj?ciowej ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej w wymiarze 1/2 etatu - 5


Informacja o liczbie kandydatów uczestnicz?cych w naborze prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, spe?niaj?cych wymagania formalne okre?lone w og?oszeniu o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego ?rodowiskowego Domu Samopomocy w NWE


Informacja o liczbie kandydatów uczestnicz?cych w naborze prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, spe?niaj?cych wymagania formalne okre?lone w og?oszeniu o naborze na stanowisko Instruktora terapii zaj?ciowej ?rodowiskowego Domu Samopomocy w NWE


Informacja o liczbie kandydatów uczestnicz?cych w naborze prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, spe?niaj?cych wymagania formalne okre?lone w og?oszeniu o naborze na stanowisko fizjoterapeuty ?rodowiskowego Domu Samopomocy w NWE - 05.11.2012 r.


Informacja o liczbie kandydatów uczestnicz?cych w naborze prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, spe?niaj?cych wymagania formalne okre?lone w og?oszeniu o naborze na stanowisko asystenta osoby niepe?nosprawnej ?rodowiskowego Domu Samopomocy w NWE - 05.11.2012 r.


Informacja o liczbie kandydatów uczestnicz?cych w naborze prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w E?ku, spe?niaj?cych wymagania formalne okre?lone w og?oszeniu o naborze na stanowisko Dyrektora ?rodowiskowego Domu Samopomocy w NWE - 05.11.2012 r.


Og?aszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - asystent osoby niepe?nosprawnej ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej wymiarze 1 etat - do 30.10.2012 r.


Og?aszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - instruktorów terapii zaj?ciowej ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej do 30.10.2012 r.


Og?aszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej w wymiarze 1/2 etatu - do 30.10.2012 r.


Og?aszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - fizjoterapeuta ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej w wymiarze 1/2 etatu - do 30.10.2012 r.


Og?aszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - psychologa ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej w wymiarze 1/2 etatu - do 30.10.2012 r.


Og?oszenie o naborze na stanowisko Dyrektora ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej - do 30.10.2012 r.

 


 

Zarz?dzenie nr 21.2012 Starosty E?ckiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotycz?cych zasad przyznawania ?rodków finansowych dla rodzin zast?pczych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

 


 

Zarz?dzenie Nr 5/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku z dnia 11 wrze?nia 2012 r. w sprawie powo?ania Zespo?u do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zast?pczej


Regulamin w sprawie zasad przyznawania ?wiadcze? zgodnie z ustaw? z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej


Og?oszenie o wynikach wyboru oferty dot. przeprowadzenia szkolenia dla rodzin zast?epczych - 20.08.2012 r.


Zapytanie ofertowe dot. szkolenia rodzin zast?pczych - 23.07.2012 r.


Wytyczne Starosty E?ckiego z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zasad przyznawania rodzinie zast?pczej ?rodków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego


Og?oszenie o naborze kandydatów na prowadzenie zaj?? korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy

Og?oszenie o wynikach naboru


Og?oszenie numer: 167472 - 2012


OG?OSZENIE O WYBORZE OFERTY Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

Og?oszenie o zamówieniu - us?uga szkolenia p.n: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego

Og?oszenie o zamówieniu - us?uga szkolenia p.n: szkolenie prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wst?pna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego

Przetarg nieograniczony na organizacj? i przeprowadzenie pi?ciu szkole? dla osób uczestnicz?cych w projektach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

 • Og?oszenie o naborze na wolne stanowisko urz?dnicze Referent w Dziale ds. Osób Niepe?nosprawnych

 • Og?oszenie o wyniku konkursu na realizacj? zadania w?asnego w zakresie pomocy spo?ecznej - prowadzenie ca?odobowej placówki opieku?czo - wychowawczej w E?ku

 • Og?oszenie o konkursie na realizacj? zadania w?asnego w zakresie pomocy spo?ecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie ca?odobowej placówki opieku?czo - wychowawczej w E?ku - 17.11.2011 r.

 • Og?oszenie o naborze na kandydatów do prowadzenia zaj?? korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy
 • Og?oszenie o naborze ofert na us?ug? szkolenia p.n: Technolog robót wyko?czeniowych w budownictwie w projekcie Krok w przysz?o?? 20.10.2011

  Og?oszenie o naborze ofert na us?ug? szkolenia p.n: Barman - Kelner w projekcie Krok w przysz?o?? 18.10.2011

  Og?oszenie o naborze ofert na us?ug? szkolenia p.n: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B w projekcie Krok w przysz?o?? 06.10.2011

  Og?oszenie o naborze ofert na us?ug? szkolenia p.n: Operator sprz?tu ci??kiego w projekcie Krok w przysz?o?? 06.10.2011

 • Og?oszenie o wynikach naboru dot. przeprowadzenia warsztatów dla rodzin zast?pczych

 • Og?oszenie o wynikach naboru dot. przeprowadzenia szkolenia dla rodzin zast?pczych zawodowych i kandydatów na rodziny zast?pcze zawodowe

 • Og?oszenie o wynikach naboru dot. przeprowadzenia warsztatów dla rodzin zast?pczych naturalnych pt. “Budowanie wi?zi rodzinnych”

 • Og?oszenie o wynikach naboru – 2 pracowników socjalnych

 • Og?oszenie o wyborze oferenta projektu plakatów oraz druku plakatów i ulotek

 • Og?oszenie o wynikach naboru - 2 terapeutów ds. uzale?nie?

 • Og?oszenie o wynikach naboru - terapeuta zaj?ciowy

 • Og?oszenie o wynikach naboru - pedagog

 • Og?oszenie o wynikach naboru - prawnik

 • Og?oszenie o wynikach naboru - psycholog

 • Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zast?pczych zawodowych i kandydatów na rodziny zast?pcze zawodowe

 • Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów dla rodzin zast?pczych

 • Zapytanie ofertowe - przeprowadzenia warsztatów dla rodzin zast?pczych i naturalnych

 • Zapytanie ofertowe - dotyczy zamówienia druku plakatów i ulotek

 • Nabór pracowników do realizacji projektów

 •